Temukan koleksi favoritmu

tersedia 226.882 koleksi, tersebar di seluruh perpustakaan di lingkungan kemdikbud

Tijdschript: Indische Taal-, Land- En Volkenkunde D.I 1853

RECORD DETAIL
Back To Previous  XML Detail

Title
Tijdschript: Indische Taal-, Land- En Volkenkunde D.I 1853
Collection Location
Perpustakaan Museum Nasional
Edition
Call Number
TBGD.I1853_1
ISBN/ISSN
Author(s)
Tim Penulis
Subject(s)
Classification
Tjidschrift
Series Title
GMD
Language
Belanda Tradisional
Publisher
Batavia LANGE & Co.
Publishing Year
1853
Publishing Place
Batavia
Collation
Abstract/Notes
INHOUD
VAN
HET EERSTE DEEL.

BLADZ
Kronjik van Sambas en Soekadana; in het oorspronkelijk
Maleisch, voorzien van de vertaling en aanteekeningen, door E. NETSCHER………. Hal 1
Vertaling:
Afkomst en opvolging der vorsten van Sambas………. Hal 2
Aanteekeningen op de vertaling………. Hal 17
Maleisch tekst………. Hal 37
Aanteekeningen op den Maleischen tekst………. Hal 38
Schetsen van Malang en omstreken, door J.H. CROOCKEWIT, Jcz……….. Hal 42
Aanteekeningen omtrent de bevolking en den handel van het eiland Bilition,
door D.J.H. CROOKEWIT, Hz………. Hal 77
De tempelgrotten van Koeto Ardjo in de residentie Baglen, met een word over hare
Vermoedelijke bestemming, door A. W. KINDER, kontroleur van de eerst klasse bij
de landelijk inkomsten en cultures………. Hal 89
Instructie voor Geraerd Reijnst, Gouverneur-Generaal en die van den raad van Indie,
Over alie forten, plaat eenigde Oost-Indische Compagnie der Nederlandsche provincien,
Goedgekeurd bij resolutie der Staten Generaal van de Vareenigde Nederlanden, van
11 Mei 1615………. Hal 177
Verhaal Van den gezagvoerder der brik Anna Maria, omtrent zijne ontmoeting met- en
Zijne gevangenschap bij de zeeroovers in Maart 1822………. 162
Algemeene geschiedenis van Java, van de vroegstle tijden tot op onze dagen, door
J. HAGEMAN, Jzc. III Boek. (Vervolg van het Indisch Archief, 12de aflev. 2den Jaargang,
pag. 512)………. Hal 173
Aanteekeningen betreffende eengige maatschappelijke instelingen en gebruiken der
Dajaks van Doesson, Moeroeng en Siang, aangetroffen onder de bij het Gouvernement
Van N. Indie berustende papieren van C.M. SCHWANER, in leven lid der Natuurkundige
Commissie in N. Indie. Nader bewerkt door DR.J.H. CROOCKEWIT Hz………. Hal 201
Boro Boedoer, door F.C. WILSEN………. Hal 255
Eerste bijlage. Beschrijving van Tjandie Pawon No. 13, door de inlanders ook
Dapor (keuken) genoemd………. Hal 300
Tweede bijlage. Oendagie of Toekang………. Hal 302
Beschrijving van de vogelnestklippen te Karang-Bollong, door G. J. P. CARLIER,
Assistent-Resident van Ambal……….Hal 304
Staat aantoonende de voornaamste negorijen der Aroe-Groep, benevens de
Voornaamste negorijen en het aantal van hare bewoners en huizen in 1850,
door C. BOSSCHER, gecommitteerden ambtenaar voor de Aroe-eilanden,
Seirah, enz………. Hal 323
Staat vann de in-en unitvoer op de Aroe-eilanden, gedurende het jaar 1849, door
C. BOSSCHER, gecommitteerden ambtenaar voor de Aroe-eilanden, Seirah, enz………. Hal 327
De militiare bezetting van Timor in 1757. Unittreksel unit het algemeen verslag
Der residentie Timor over 1851………… Hal 332
Historische, geographische en statistieke aanteekeningen betreffende Tanah
Boemboe; aangetroffen onder de bij het gouvernement van Nederlandsch-Indie
Berustende papieren van C. M. SCHWANER, in leven Lid der Natuurkundige
Commissie in N. Indie, bewerkt door E. NETSCHER en H. von DEWALL………. Hal 335

Vragen over Indische tijdrekenkunde; in eenen brief aan de Redactie van het
Tijdschrift voor Indische taalland-en volkenkunde………. Hal 327
Algemeene geschiedenis van Java, van de vroegste tijden tot op onze dagen,
Door J. HAGEMAN, Jcz……… Hal 383
De Mentawei-eilanden en hunne bewoners, door H. Von ROSENBERG; met een
voorberigt van W. VOGLER........... Hal 399
Verklaring van den Batoe Toelis van Buitenzorg, door R. FRIEDERICH………. Hal 442
Iets over eenige in de Preanger-Regentschappen gevonden Kawi-handscrifften,
Door E. NETSCHER………. Hal 469
De generaal-majoor JHR. CAREL VAN DER WIJCK, (Overgedrukt uit den Militairen -
Spectator.)……….. Hal 480
Specific Detail Info